Právne informácie

Tieto právne informácie sú určené pre všetkých návštevníkov a používateľov webových stránok prevádzkovaných na adrese www.pctechsk.sk a sú platné od 1. 5. 2017.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webových stránok pctechsk.sk je Interaktívna Komunikačná Agentúra - X Visible.

Upozornenie
Vstupom na tieto webové stránky, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete a zároveň sa zaväzujete tieto právne informácie v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tieto webové stránky.

Používanie stránok
Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje prezeranie týchto webových stránok iba na informatívne, osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na týchto webových stránkach neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z nich kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z týchto webových stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na týchto webových stránkach je potrebné konzultovať s ich prevádzkovateľom.

Právna zodpovednosť
Informácie publikované na týchto webových stránkach sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov prevádzkovateľa webových stránok, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za ich obsah, autorstvo, vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Autorské práva obrázkov: www.istockphoto.com.

Prevádzkovateľ webových stránok nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webové stránky alebo iné webové stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

V prípade, ak návštevníkom tejto webovej stránky i akejkoľvek inej webovej stránky dôjde k zisteniu porušenia či len podozrenia týkajúceho sa porušenia autorských a iných práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa, návštevníka alebo účastníka tretej strany, je návštevník tejto web stránky povinný bezodkladne potom, čo takáto skutočnosť nastane, a to výhradne len písomne v elektronickej forme, informovať výlučne prevádzkovateľa tejto webovej stránky na emailovú adresu „legal@xvisible.sk“ a to o všetkých zisteniach a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na takéto porušenia.

Obchodné informácie
Záväzky a povinnosti prevádzkovateľa webových stránok v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne medzi zmluvnými vzťahmi jeho klientov a partnerov na základe ktorých sa poskytujú. Taktiež internými všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami, ktoré nie sú publikovanými na týchto webových stránkach.